Midea Web-Shop
Prazna korpa

midea air conditioner logo 300x132

 

prodaja icon

 
Danas je: 26.09.2023 god.

Midea Akcija

Uslovi kupovine

Uslovi kupovine - opšti uslovi poslovanja

Ugovor izmedju kupca i prodavca o kupovini dobara putem internet prodavnice www.shop.mideaklime.rs

Uslovima kupovine i prodaje, odnosno korišćenja internet prodavnice, definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Prodavac: Web prodavnica shop.mideaklime.rs Russtov PR Servis klima uređaja Milana Vukosa 8, 11000 Beograd, PIB: 113001745 kao pravno/fizičko lice

Kupac: Registrovani ili ne registrovani subjekat u internet prodavnici: shop.mideaklime.rs koji vrši porudžbinu on-line a koji plaćanje vrši, opštom uplatnicom ili preko e-bankinga, saglasan sa svim uslovima prodaje,

u daljem tekstu, Ugovor o delu/kupovini dobara:

Čl.1. Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Bitne odredbe:

Čl. 2. Uslovi prodaje

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac može izvršiti telefonsku potvrdu.
2. Nakon izvršene narudžbe putem web prodavnice od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u roku predviđenim ovim ugovorom.
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac može obavestiti kupca telefonskim putem.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. Kupac je dužan da nakon izvršene porudžbine, u roku od 2 (dva) dana, od prodavca zatraži predračun za plaćanje i u tom roku izvrši plaćanje: montaže proizvoda, dostave/isporuke proizvoda, instalacionog materijala, ostalog materijala neophodnog za montažu, izlaska ekipe na teren za priključenje proizvoda/montaže. U suprotnom, proizilazi raskid ugovora. Prodavac ne snosi odgovornost za nemarnost kupca.

7. Uređaji se isključivo prodaju po uslovima i cenama prikazanim na sajtu:

  • ukoliko naš ovlašćeni servis kupcu izvrši isporuku proizvoda, instalacionog materijala i ugradnju kupljenog proizvoda.
  • ukoliko kupac kupovinu uređaja vrši preko našeg Web Shop-a.

8. Dolazak (izlazak na teren) servisera za priključivanje (montažu) uređaja za područje grada Beograda naplaćuje se u iznosu od 6.800 din., područje Srbije 14.000 din., najkasnije 2 (dva) dana od datuma izvršene porudžbine, u suprotnom smatraće se da je kupac svojevoljno raskinuo ugovor i odustao od porudžbine, te samim tim prodavac nije u obavezi da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava niti da mu kupljeno dobro isporuči. Kupac je dužan i u obavezi, da nakon izvršene porudžbine konstantno prati i informiše se o daljim koracima na svom nalogu o detaljima porudžbine, kome pristupa putem linka koji se nalazi u e-mail poruci, koju je dobio nakon što je potvrdio porudžbinu. Putem navedenog linka, kupac može videti preostali iznos za uplatu naknadno kreiranih stavki od strane prodavnice koje se tiču montaže, materijala neophodnog za montažu, izlaska servisera na teren za priključenje uređaja i isporuke porudžbine, koji je dužan uplatiti u predviđenom roku. Do kreiranja dodatnih stavki za plaćanje od strane prodavnice vezanih za montažu i isporuku na nalogu kupca, može proteći do 24 časa. Za kreiranje dodatnih stavki od strane prodavnice na nalogu kupca, u vidu predračuna, kupac daje izričitu saglasnost, te se samim tim obavezao da će iste izmiriti u predviđenom roku. Kada kupac izvrši uplatu poručenog uređaja, takva uplata će se smatrati kaparom koja će se uračunati u ispunjenje obaveze onda kada kupac izvrši plaćanje svih ostalih dodatno kreiranih stavki.

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora, ili tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu, ili se zadovoljiti primljenom kaparom. Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana može, po svom izboru, tražiti izvršenje ugovora, ili tražiti naknadu štete i vraćanje kapare. U svakom slučaju, kad druga strana traži izvršenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zadocnjenja.

Okolnosti pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora jesu: Ukoliko potrošač u navedenom roku od momenta poručivanja izvrši uplatu poručenog uređaja, a ne izvrši uplatu montaže uređaja, isporuke uređaja, materijala neophodnog za montažu uređaja, izlazak servisera na teren radi priključenja uređaja kao obavezujućih stavki po ovim uslovima prodaje. (shodno članu 26. tačka 6. Zakona o zaštiti potrošača)

Ukoliko proizađe raskid ili kršenje ugovora od strane kupca, isti se u potpunosti odriče povraćaja uplaćenih sredstava (kapare), isporuke plaćenog dobra, te bilo kakvih drugih zahteva. U slučaju neispunjenja svih predviđenih ovim ugovorom obaveza od strane kupca, uplaćeni iznos se ne vraća, osim ukoliko druga strana ne odluči drugačije. Eventualne sporove, kupac i prodavac mogu rešavati vansudski ili u parničnom postupku pred nadležnim sudom. Prodavac u izuzetnim slučajevima može izvršiti delimičan povraćaj uplaćenih sredstava Kupcu u paušalnom iznosu, samo ukoliko kupac podnese takav zahtev u pisanoj formi na mejl prodavca. U slučaju spora, ugovorena je mesna nadležnost suda ili drugog organa na teritoriji sedišta prodavca.

8a. Grupa korišćeni proizvodi ako je ispisano/označeno na dnu artikla ili u opisu samog artikla koji se prodaje, podrazumeva da je taj proizvod korišćen, servisiran i u ispravnom stanju te da se takav i prodaje. Garancija na korišćeni proizvod je takođe ispisana u opisu proizvoda i važeća je isključivo uz obavezno servisiranje i redovno održavanje na svakih 6 meseci od strane našeg servisa, (cena održavanja i redovnog servisiranja, izlaska na teren nije uključena u cenu proizvoda)

Čl. 2.a. Važnost i trajanje ugovora

1. Ugovor se smatra zaključenim u danu i času izvršene porudžbine.

2. Ugovor ima važnost, odnosno na snazi je, sve do okončanja ugovorenih poslova i ispunjenja obaveza od strane kupca u okviru predviđenih rokova shodno Članu 2. tački 8. ovog ugovora, u suprotnom, važnost ugovora može prestati i ranjie, odmah po proteku roka, a po samoj sili zakona. Prodavac nije u obavezi da obavesti kupca kada nastupi raskid ugovora, ukoliko se kupac nije pridržavao ugovorenih rokova koji su protekli. Takođe, prodavac nije u obavezi da upozorava, opominje ili obaveštava kupca, da će protek roka uskoro nastupiti, te da bi mogao proizaći raskid ugovora zbog njegove nemarnosti u neblagovremenom ispunjavanju ugovorenih obaveza. Kupac je dužan da se odgovorno i savesno stara u ispunjenju obaveza predviđenih ovim ugovorom.

3. U slučaju da prodavac prekrši ugovorene obaveze, a pritom je kupac već ispunio svoje u okviru predviđenih rokova, dužan je da bez odlaganja kupcu izvrši povraćaj svih uplaćenih sredstava.


Čl. 3. Garancija kvaliteta

1. Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
2. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.
3. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list.
4. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
5. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

6. Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
7. Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane našeg ovlašćenog servisera i to za:

Sve ugradne aparate - klima uređaje.

8. Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio naš servis ovlašćen za tu vrstu posla.

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

Čl. 4. Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj ili zameniti proizvod novim. Reklamacija se upućuje ovlašćenom servisu koji je izvršio montažu uređaja i puštanje u rad.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, shop.mideaklime
.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, dužan je da, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj.
U tom slučaju, kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Otkazivanje/odustanak porudžbine pre isteka roka od 90 (devedeset dana) za isporuku uređaja, U slučaju otkaza porudžbine od strane kupca za koju je kupac već izvršio plaćanje, smatraće se da je kupac odustao od porudžbine, ukoliko nije izvršio plaćanje montaže, izlaska na teren ili isporuke uređaja u roku od 2 dana od dana izvršene porudžbine za kupljeni/plaćeni proizvod, te s toga proizilazi automatski raskid ugovora, samim tim prodavac nije u obavezi da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava niti da mu kupljeno dobro isporuči.

4) Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 60 dana od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije
prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.

5) Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
- da podnesete na uvid original garantnog lista
- da date opis neispravnosti
- nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.


Čl.5. Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam: Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željena dobra, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

O
bavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Čl. 6. Saglasnost i promene uslova

Korišćenje našeg sajta podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Obavezujemo se da cemo se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani ili slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Čl. 7. Servis i montaža proizvoda

1. Radi ostvarenja garancije na kupljeni proizvod, kupac je dužan da kod prodavca izvrši ugradnju, vrši redovno održavanje (servisiranje) uređaja u predviđenom roku (od 5 - 7 godina) po cenovniku prodavca.

2. Redovno održavanje uređaja se posebno naplaćuje i nije uračunato u cenu uređaja ili montaže.

3. Instalacioni materijal neophodan za montažu klima uređaja kupac plaća avansno i to: minimum tri metra instalacije po jednom uređaju (važi za sve kilima uređaje), zajedno sa iznosom isporuke uređaja, iznosom montaže i dolaskom servisera za priključivanje uređaja, najkasnije 2 (dva) dana od dana izvršene porudžbine, na tekući račun prodavca po pozivu na broj koji je dobio prilikom porudžbine uređaja. Ukoliko se ispostavi da je prilikom montaže utrošeno više od tri metra instalacionog materijala (bakarne instalacije, električne instalacije i izolacionog materijala tada je kupac dužan da tu razliku plati montažerima na ruke odmah nakon izvršene montaže.

4. Besplatna montaža (ukoliko je istaknuta, navedena na web stranicama), važi samo na teritoriji sedišta prodavca, odnosno, istaknuta besplatna ugradnja na web stranicama, predračunu ili kakvom drugom dokumentu, ne odnosi se na porudžbine izvan teritorije grada Beograda i ista će se obračunati u skladu sa cenovnikom.

5. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu montaže uređaja, instalacionog materijala i iznos isporuke uređaja i dolaskom servisera za priključivanje uređaja u roku, smatraće se da je svojevoljno odustao/otkazao porudžbinu, te će se u tom slučaju primeniti Čl. 4. tačka 3. ovog ugovora.

6. Besplatna montaža/ugradnja (ukoliko je naznačena) znači da se prilikom vršenja iste ne naplaćuje rad, već samo instalacioni materijal.

Čl. 8. Prijem porudžbina

shop.mideaklime.rs je potpuno automatizovana internet prodavnica, te se porudžbine primaju od 00-24 časa svakim danom.

Čl. 9. Plaćanje

Plaćanje se vrši isključivo elektronskim putem preko E-bankinga, Profakture ili opšte uplatnice.

- Ukoliko prilikom kupovine na našem sajtu odaberete opciju plaćanja "Predračun-Uplatnica", ili ista bude automatski prikazana, prilikom potvrđene kupovine, na Vašu E-mail adresu koju ste uneli prilikom vršenja porudžbine, nakon nekoliko trenutaka, stići će vam automatska elektronska poruka:

  • Poruka sadrži dokument u PDF formatu: "Predračun - Uslovi kupovine - Ugovor", u kome se nalaze svi potrebni detalji za plaćanje (Vaše ime i prezime ili naziv firme, adresu naručioca i adresu na koju se vrši isporuka proizvoda, novčani iznos za uplatu, broj žiro računa i ostale podatke prodavca na koji je potrebno izvršiti uplatu kupljenog dobra i poziv na broj na koji je kupac dobra obavezan da se pozove prilikom uplate kao i tekst ugovorenih poslova, odnosno ovaj ugovor.

- Ukoliko kupac ne izvrši uplatu za porudžbinu u naznačenom roku ili ukoliko poručeni proizvod nemamo na stanju, naručeno dobro dobija status "Poništena porudžbina".

- Ukoliko kupac u roku od dva dana ne izvrši uplatu montaže, isporuke, izlaska na teren i materijala porudžbina će biti stopirana, zbog kršenja uslova sa kojima se kupac saglasio i iste prihvatio prilikom poručivanja.

ili

U slučaju da poručeni proizvod nismo imali na stanju, u trenutku kada je kupac izvršio porudžbinu, naš operater će kontaktirati naručioca dobra i predložiti mu neki od modela koji su dostupni.

Čl. 9a. Cenovnik usluga

Ugradnja klima uređaja se obavlja po sledećim cenama:

- Montaža klima uređaja 9 i 12-tice - 14.000 dinara/kom.

- Montaža klima uređaja 18-tice - 19.000 dinara/kom.

- Montaža klima uređaja 24-ke - 25.000 dinara/kom.

Cene instalacionog materijala za montažu klima uređaja (po uređaju):

Svaki započeti metar instalacije naplaćuje se po sledećim cenama:

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi Ø6 i Ø9,52) za 12.000 BtU - 3.500 dinara

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi) za 18.000 BtU - 3.900 dinara

- Instalacioni materijal za montažu po svakom započetom dužnom metru (uključuje bakarne cevi) za 24.000 BtU - 4.900 dinara

- Kabl za napajanje 3x1,5 - 800 din./m.

- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø10 - 800 din./m.

- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø6 - 700 din./m.

- Izolacioni materijal za cevi - armaflex Ø18 - 1.100 din./m.

- Međuvezni kabl 5x1,5 - 900 din./m. -min. 3 metra

- Set šrafova i tiplova za montažu - 1.500 din./set - po jedinici

- Šuko utikač monofazni - 500 din./kom.

- Dodatno bušenje rupe Ø55mm (ukoliko postoji potreba) - 5.600 din./kom.

  • nosači spoljne jedinice - 3.800 din./par

  • crevo za odvod kondenzata - 800 din./m.
  • nosači produženi od rosfraja (nerđajući čelik) (par): 5.400 dinara - *opciono

- Visinski radovi (sa upotrebom velikih merdevina, dizalice ili alpinističke opreme - na visinama iznad 2,5 metra od čvrste podloge) - od 8.500 din.

- Demontaža starog klima uređaja - od 8.600 din. (u zavisnosti od pristupačnosti uređaja)

Napomena: minimalna propisana dužina bakarne i el. instalacije iznosi 3 metra (važi za sve uređaje).

Ukoliko je montaža komplikovana (spoljašnja jedinica se ne postavlja na dohvat ruke, ispod okna ili na terasi, ukoliko je visina veća od 3m, ukoliko se instalacija postavlja kroz armirani beton, limene pregrade i zidove i sl.) za takve montaže kupac je dužan da doplati iznos za komplikovanu (složenu) montažu u duplom ili većem iznosu od osnovne cene montaže, a najviše u troduplom iznosu od osnovne cene. Ukoliko kupac ne želi da izvrši doplatu za složenu montažu, izričito je saglasan da prodavac može obustaviti uslugu (ukoliko je već izašao na teren) i zadržati sav iznos kao naknadu štete, a koji je kupac prethodno uplatio za račun dodatno kreiranih stavki na njegovom nalogu.

Čl. 10. Isporuka

Isporuka na teritoriji cele Srbije, tarifira se 16.000 dinara/kom. do kućnog broja (bez nošenja uređaja do stambene jedinice).

Isporuka za područje grada Beograda, tarifira se 9.500 dinara/kom. do kućnog broja (bez nošenja uređaja do stambene jedinice)

Isporuka klima uređaja kapaciteta od 18000 BtU do 24000 BtU tarifira se dodatno, tako što se osnovna cena isoruke uvećava za 30 procenata.

U rokove isporuke ne ubrajaju se neradni dani (Vikend, godišnji odmor i državni praznici).

Kupac dobra je dužan da u prethodno dogovoreno vreme bude na adresi na kojoj se vrši isporuka.

Kupac ne može lično u prostorijama prodavca preuzeti kupljeni proizvod kada je proizvod kupio preko Web-Shop-a, već će se kupcu taj proizvod dostaviti (u najkasnijem roku do 30 radnih dana) na adresu koju je uneo u formular prilikom kupovine.

*Ukoliko kupac ne bude u dogovoreno vreme na datoj adresi tada će sa prodavcem napraviti novi dogovor oko ponovne isporuke u neko drugo vreme ili drugog dana nakon čega će kupac u tom slučaju za uslugu prevoza kupljenog dobra nadoknaditi prodavcu dodatni iznos od 10.500,00 dinara.

Čl. 11. Rokovi montaže i montaža kupljenih proizvoda

1. O rokovima za ugradnju, prodavac i kupac dogovaraju termin i usklađuju vreme, tek nakon izvršene uplate od strane kupca za tu vrstu usluge u predviđenom roku.

2. Kupac isporuku i ugradnju uređaja obavezan je da plati najkasnije 2 dana od dana izvršene - uplaćene porudžbine (uređaja), na tekući račun prodavca po istom pozivu na broj koji je dobio prilikom porudžbine uređaja, te se tek nakon izvršene uplate dogovara termin za montažu uređaja. 3. Kupac je saglasan da prodavac uslugu montaže izvrši najkasnije u roku od 30 dana od momenta kada je kupac za tu uslugu izvršio plaćanje. 4. Kupac je dužan da pre početka radova serviserima/montažerima omogući i obezbedi nesmetan i bezbedan rad prilikom ugradnje klima uređaja, da ukloni sve stvari, komode i druge el. aparate i uređaje, fiksirana prozorska okna, da zaštiti parket ili druge vrste podova od oštećenja, u suprotnom serviser i prodavac neće snositi posledice za eventualnu pričinjenu štetu.

Ukoliko između kupca i prodavca postoji drugačiji, poseban ugovor, tada sve gore navedeno nije od posebne važnosti.

Kao kupac, prilikom vršenja porudžbine, izjavljujem da sam pročitao, razumeo i prihvatio sve navedeno u ovom dokumentu, svemu pristupajući sa velikom pažnjom, ozbiljnom, stvarnom i slobodnom voljom, te se ima smatrati da je ovaj Ugovor zaključen u danu i času izvršene porudžbine za šta dajem svoju izričitu saglasnost.

Heating
Cooling